random ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου
random οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
random δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
random δεῦτε ὀπίσω μου
random ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
random μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται
random μακάριοι οἱ πενθοῦντες
random μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
random μακάριοι οἱ πραεῖς
random μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
random μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
random μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
random μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ
random μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
random μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
random ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς
random ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου
random οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
random οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
random ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
random προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς
random τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς
random πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
random ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
random τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
random μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
random ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
random θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ
random ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου
random ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός
random οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
random οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
random μὴ μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον
random ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς
random μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε
random μὴ κρίνετε
random μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων
random αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν
random ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε
random κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
random ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
random κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
random κύριε, δύνασαί με καθαρίσαι
random ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
random ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
random τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι;
random θάρσει, τέκνον: ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
random θάρσει, τέκνον
random ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
random ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
random σωθήσομαι
random ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
random ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
random ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων
random γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
random γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις
random γίνεσθε ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
random τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν
random χωλοὶ περιπατοῦσιν
random τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν
random νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
random πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
random νεκροὶ ἐγείρονται
random λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν
random λεπροὶ καθαρίζονται
random κωφοὶ ἀκούουσιν
random μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
random καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς
random δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι
random δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
random ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ
random ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς
random πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ
random πραΰς εἰμι
random ὁ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν
random ὁ ζυγός μου χρηστὸς
random τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν
random πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται
random πᾶσα πόλις μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
random πᾶσα οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
random ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
random τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
random τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου;
random τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
random ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
random ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
random ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
random ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως
random ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ
random ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου
random θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε
random θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι
random μὴ φοβεῖσθε
random κύριε, σῶσόν με
random ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;
random τυφλὸς τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
random κύριε, βοήθει μοι
random ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις
random μεγάλη σου ἡ πίστις
random ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ: σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ
random ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
random ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε
random ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι;
random ἕως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι;
random ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
random τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
random ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται
random ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
random τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα
random ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς
random πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς
random παρὰ θεῷ πάντα δυνατά
random πολλοὶ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
random ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι
random δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν;
random ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος
random ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
random εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου
random ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
random πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
random πολλοὶ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
random οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ
random ἀληθὴς εἶ
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου
random ἀγαπήσεις κύριον
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου
random ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
random μὴ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός
random καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός
random ὅστις ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
random ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
random ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου
random ἄκουε υἱέ παιδείαν
random μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
random σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται
random ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε
random ὑπακούσεται σοφίας τὸ οὖς σου
random παραβαλεῖς καρδίαν σου εἰς σύνεσιν
random κύριος δίδωσιν σοφίαν
random ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε
random μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν
random ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν
random ὁ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου
random δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν
random ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
random ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα καὶ ζήλωσον
random λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς
random ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
random εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι
random ὑμᾶς ὦ ἄνθρωποι παρακαλῶ
random λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον
random κρείσσων σοφία λίθων πολυτελῶν
random ἐμὴ φρόνησις ἐμὴ δὲ ἰσχύς
random οἱ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν
random ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων
random πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα ὑμῖν
random ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισεν στύλους ἑπτά
random ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον
random ἡ σοφία ὑπήρεισεν στύλους ἑπτά
random μὴ ἔλεγχε κακούς ἵνα μὴ μισῶσίν σε
random ἔλεγχε σοφόν καὶ ἀγαπήσει σε
random δίδου σοφῷ ἀφορμήν καὶ σοφώτερος ἔσται
random υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα
random υἱὸς ἄφρων λύπη τῇ μητρί
random ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται
random ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἐμπλησθήσεται ἄρτων
random γλῶσσαι σοφῶν ἰῶνται
random ὁ συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔσται
random σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους
random φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί
random φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς
random φίλοι πλουσίων πολλοί
random ἐλεῶν πτωχοὺς μακαριστός
random μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει
random ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία
random υἱὸς ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ
random φήμη ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ
random νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου
random νοσσιαὶ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον
random πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις
random κηρία μέλιτος λόγοι καλοί
random ὁ κρατῶν ὀργῆς κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν
random ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη
random μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος
random ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ
random ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν
random ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν
random ὁ κυλίων λίθον ἐφ' ἑαυτὸν κυλίει
random μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον
random οὐ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
random ὁ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
random τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ;
random τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ;
random κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
random πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
random τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν
random τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν
random ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
random μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
random αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν
random ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε
random κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
random πᾶς ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει
random πᾶς ὁ αἰτῶν λαμβάνει
random πᾶς ὁ ζητῶν εὑρίσκει
random πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται
random οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει
random μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες
random μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
random οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν
random οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
random ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου
random ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν
random ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
random ἐπὰν πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
random ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις
random χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ
random χαῖρε, κεχαριτωμένη
random ὁ κύριος μετὰ σοῦ
random μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ
random μὴ φοβοῦ, Μαριάμ
random εὗρες χάριν παρὰ τῷ θεῷ
random τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
random οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα
random ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
random ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου
random γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
random εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
random εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου
random μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
random ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
random ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου
random ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ
random ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
random ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
random καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς
random καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων
random ὕψωσεν ταπεινούς
random πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
random εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
random εὐλογητὸς κύριος
random ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην
random δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ
random ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας
random ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
random ἐπὶ γῆς εἰρήνη
random εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου
random ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου
random ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ
random ἤδη ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται
random ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι
random διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν;
random αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
random σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα
random σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
random οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
random κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
random αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
random κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
random οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου
random ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν
random οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ
random ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε
random μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
random ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
random ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
random ἠκολούθησαν αὐτῷ
random κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
random κύριε, δύνασαί με καθαρίσαι
random ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
random εἴδομεν παράδοξα σήμερον
random ἀκολούθει μοι
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ
random οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
random οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς
random κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
random δύναμις παρ' αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας
random μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
random μακάριοι οἱ πτωχοί
random μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε
random μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν
random μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε
random μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν
random ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ
random ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
random καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς
random εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς
random προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς
random τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην
random παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου
random εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν;
random ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
random ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
random δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
random ἀγαθοποιεῖτε
random ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου
random ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς
random ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου
random γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
random γίνεσθε οἰκτίρμονες
random ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
random μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε
random μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε
random ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε
random δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν
random ἕκαστον δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται
random οὐκ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα
random μὴ κλαῖε
random νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι
random νεανίσκε, σοὶ λέγω
random ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
random νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
random νεκροὶ ἐγείρονται
random πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
random τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν
random χωλοὶ περιπατοῦσιν
random χωλοὶ περιπατοῦσιν
random λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν
random λεπροὶ καθαρίζονται
random κωφοὶ ἀκούουσιν
random μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
random ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς
random ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ
random ἠγάπησεν πολύ
random ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί
random ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς
random ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι
random ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random πορεύου εἰς εἰρήνην
random ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
random ὐμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
random ὐμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
random ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
random ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα
random ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν;
random διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός
random θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random πορεύου εἰς εἰρήνην
random μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται
random μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον
random μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται
random μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
random οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
random μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν
random ἡ παῖς, ἔγειρε
random ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι
random ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν
random ἀκολουθείτω μοι
random ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος
random αὐτοῦ ἀκούετε
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου
random ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
random ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐμὲ δέχεται
random οὐκ ἔστιν καθ' ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν
random ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
random ἀκολουθήσω σοι
random ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
random ἀφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
random ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
random διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
random ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
random ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
random εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ
random ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
random ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
random ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς
random ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ
random μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε
random διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου
random ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
random τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ
random τίς ἐστίν μου πλησίον;
random Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά
random οὐδὲν κρυπτὸν ἐστὶν ὃ οὐ γνωσθήσεται
random μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα
random τὸ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν
random τὸ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἃ δεῖ εἰπεῖν
random τὸ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς
random φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
random ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ
random μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε
random μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε
random μὴ μεριμνᾶτε τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε
random ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
random ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς
random τὸ σῶμα πλεῖόν ἐστιν τοῦ ἐνδύματος
random κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει
random κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει
random μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε
random μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε
random μὴ ζητεῖτε τί φάγητε
random μὴ ζητεῖτε τί πίητε
random μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον
random εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν
random πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην
random πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν
random δότε ἐλεημοσύνην
random ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
random ἧ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
random γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου
random ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως
random ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ
random ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι
random εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι
random εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου
random πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
random ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
random ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
random συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός
random συγχάρητέ μοι
random εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός
random συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
random συγχάρητέ μοι
random εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
random τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
random τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ,
random τέκνον, πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
random ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν
random οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
random οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
random οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
random ὁ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν
random τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
random Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς
random ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ
random ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ
random ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά
random ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
random διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
random τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
random οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
random πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς
random πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
random τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν
random Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με
random ἐλέησόν με
random Ἰησοῦ, ἐλέησόν με
random ἀνάβλεψον: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός
random εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου
random ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις
random ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν
random ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτήν
random ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
random ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
random τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
random ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
random ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι
random ἀπόδοτε τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
random θεὸς οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
random διδάσκαλε, καλῶς εἶπας
random ἐγὼ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν
random ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν
random γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
random ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
random λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
random λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς
random λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
random τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον
random τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
random τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
random τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου
random τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη
random ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου
random ἐγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου
random ἐγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ
random στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου
random προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
random πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ
random μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
random πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς
random οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
random θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ
random μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ
random πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
random οὐκ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
random πάτερ, ἄφες αὐτοῖς
random διαμεριζόμενοι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους
random Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου
random Ἰησοῦ, μνήσθητί μου
random πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου
random τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
random οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη
random ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος
random εἰρήνη ὑμῖν
random τί τεταραγμένοι ἐστέ;
random διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;
random ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός
random ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου
random ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
random ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς
random διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν
random ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν
random ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
random περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν
random γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν
random οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν
random ἐπείνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
random ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με
random ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με
random γυμνὸς ἤμην καὶ περιεβάλετέ με
random ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με
random ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με
random πάντοτε τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
random πάντοτε τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
random ἐμὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
random λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
random λάβετε φάγετε
random τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
random πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης
random πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου
random πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
random τοῦτο ἐστιν τὸ αἷμά μου
random πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα
random διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα
random ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
random πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
random κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
random οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
random μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
random μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
random εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο
random οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ
random γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
random προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
random γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε
random τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
random γενηθήτω τὸ θέλημά σου
random πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
random διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον
random Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
random ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
random μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς
random οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν
random ἠγέρθη καθὼς εἶπεν
random αὐτὸς βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ
random ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι
random σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα
random σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
random πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
random ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
random πεπλήρωται ὁ καιρὸς
random μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
random μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε
random πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
random ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
random ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
random δύνασαί με καθαρίσαι
random θέλω, καθαρίσθητι
random τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
random ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
random ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες
random οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
random οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
random τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο
random κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου
random ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
random ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
random ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται
random οὐκ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
random εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
random διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
random τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν;
random τί δειλοί ἐστε;
random οὔπω ἔχετε πίστιν;
random θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
random ὕπαγε εἰς εἰρήνην
random ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
random ἴσθι ὑγιὴς
random μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε
random τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε;
random τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε
random σοὶ λέγω, ἔγειρε
random καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
random καὶ ἔφαγον πάντες
random ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
random θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε
random θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι
random καλῶς πάντα πεποίηκεν
random καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν
random τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν
random τοὺς ἀλάλους ποιεῖ λαλεῖν
random ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
random ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε;
random ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
random ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
random ἀκούετε αὐτοῦ
random πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι
random πιστεύω: βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
random βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
random εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος
random ὃς οὐκ ἔστιν καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν
random βοήθησον ἡμῖν
random βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς
random ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά
random ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
random διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
random τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
random οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
random ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς
random παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ
random πάντα δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ
random πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
random τί θέλετέ ποιήσω ὑμῖν;
random δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω;
random δύνασθε τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
random τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε
random τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
random ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος
random ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος
random ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
random ὑἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με
random ἐλέησόν με
random ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
random εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου
random ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
random ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
random ἔχετε πίστιν θεοῦ
random πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν
random ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
random τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
random τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
random τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι
random τὰ τοῦ θεοῦ ἀπόδοτε τῷ θεῷ
random οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
random κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
random ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου
random ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
random οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
random ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
random περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν
random πάντοτε τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
random ἐμὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
random λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
random τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης
random τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου
random λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
random πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
random εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ' οὐκ ἐγώ
random ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
random οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
random μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
random αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι
random παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ
random οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
random τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
random πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ
random ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με;
random εἰς τί ἐγκατέλιπές με;
random γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
random ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν
random ὄφεις ἀροῦσιν
random ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν
random χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
random εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου
random ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ
random μάρτυς μού ἐστιν ὁ θεός
random σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
random οὐκ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον
random ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται
random φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
random ἐν ᾧ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις
random τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
random δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
random οὐκ ἔστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ
random ὁ διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;
random ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις;
random ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ
random εἷς ὁ θεός
random παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν
random ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
random ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει
random ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
random οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις
random Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει
random Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
random θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
random χάρις τῷ θεῷ
random τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος
random τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
random ὁ νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή
random ὁ νόμος ἅγιος
random ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή
random τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;
random τίς με ῥύσεται
random τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη
random κράζομεν, Αββα ὁ πατήρ
random ἐσμὲν τέκνα θεοῦ
random τῇ ἐλπίδι ἐσώθημεν
random ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν
random δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
random τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν
random τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν
random πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν
random εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ' ἡμῶν;
random θεὸς ὁ δικαιῶν
random τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;
random ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι
random οὐ ψεύδομαι
random ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ
random ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
random ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ
random οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
random κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
random τέλος νόμου Χριστὸς
random πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
random ὁ αὐτὸς κύριος πάντων
random πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
random ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαθά
random ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς
random εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν
random εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι
random μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ
random μὴ ὑψηλὰ φρόνει
random ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ
random ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ
random ὡς ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ
random αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν
random αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας
random ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα
random ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν
random οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ
random οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν
random ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος
random εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε
random εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς
random εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε
random ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος
random ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω
random ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν
random ἐὰν διψᾷ ὁ ἐχθρός σου, πότιζε αὐτόν
random νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν
random οὐκ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ
random τὸ ἀγαθὸν ποίει
random μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν
random οὐ φονεύσεις
random οὐ κλέψεις
random ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
random ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
random πλήρωμα νόμου ἡ ἀγάπη
random ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν
random ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους
random ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός
random ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
random σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
random οὐδεὶς ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει
random οὐδεὶς ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ
random οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει
random ἐάν ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν
random τοῦ κυρίου ἐσμέν
random Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ
random Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν
random τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου;
random τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου;
random πάντες παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ
random πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ
random ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει
random μηκέτι ἀλλήλους κρίνωμεν
random οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις
random τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν
random διώκωμεν τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους
random μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
random πάντα καθαρά
random ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω
random προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς
random προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους
random ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς
random ὁ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης
random μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως
random μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης
random ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν: ἀμήν
random ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν
random ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
random ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
random πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ' αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα
random πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ' αὐτοῦ ἐστιν
random ἄμμον θαλασσῶν τίς ἐξαριθμήσει
random ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει
random σταγόνας ὑετοῦ τίς ἐξαριθμήσει
random προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία
random ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη
random ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς
random μὴ ἐξύψου σεαυτόν ἵνα μὴ πέσῃς
random μὴ ἐξύψου σεαυτόν
random μὴ σπεύσῃς ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς
random ἐν πυρὶ δοκιμάζεται χρυσὸς
random πίστευσον αὐτῷ καὶ ἀντιλήμψεταί σου
random πίστευσον αὐτῷ
random εὔθυνον τὰς ὁδούς σου καὶ ἔλπισον ἐπ' αὐτόν
random εὔθυνον τὰς ὁδούς σου
random ἔλπισον ἐπ' αὐτόν
random οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος
random ἐμπεσούμεθα εἰς χεῖρας κυρίου καὶ οὐκ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
random ἐμπεσούμεθα εἰς χεῖρας κυρίου
random ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου
random τίμα τὸν πατέρα σου
random τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου
random ὅσῳ μέγας εἶ τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν
random μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου
random χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει
random ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε
random ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται
random καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις
random πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ
random μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦ
random κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου
random γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ
random συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ
random ἐν λόγῳ γνωσθήσεται σοφία
random παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης
random μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ
random μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ
random ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας
random μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου
random μὴ γίνου θρασὺς
random μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου
random ὁ κύριός ἐστιν μακρόθυμος
random φίλος πιστὸς σκέπη κραταιά
random φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς
random ἐὰν θέλῃς, τέκνον, παιδευθήσῃ
random μὴ ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν
random μὴ ποίει κακά
random ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου
random μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής
random τέκνα σοί ἐστιν; παίδευσον αὐτὰ
random ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου
random δόξασον τὸν πατέρα σου
random ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε
random ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε
random ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου
random μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου
random μὴ ἐπίχαιρε ἐπὶ νεκρῷ
random μνήσθητι ὅτι πάντες τελευτῶμεν
random πάντες τελευτῶμεν
random μὴ ἔκκαιε ἄνθρακας ἁμαρτωλοῦ
random μετὰ μωροῦ μὴ συμβουλεύου
random παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔκφαινε σὴν καρδίαν
random μὴ ἐγκαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον
random μετὰ συνετῶν ἔστω ὁ διαλογισμός σου
random ἐν χειρὶ κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς
random ἐν χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρός
random τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός;
random βασιλεὺς σήμερον καὶ αὔριον τελευτήσει
random θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ κύριος
random σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ
random πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα
random ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά
random τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηκτον
random ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυκανεῖ ὁ ἐχθρὸς
random ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται
random τί κοινωνήσει χύτρα πρὸς λέβητα;
random τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ;
random τίς εἰρήνη ὑαίνῃ πρὸς κύνα;
random πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται
random μακάριος ἀνήρ ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει
random αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον
random πολλὴ ἡ σοφία τοῦ κυρίου
random πάσῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον
random ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας
random ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον
random ἀπόλειπε ἁμαρτίας
random ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου
random τί φωτεινότερον ἡλίου; καὶ τοῦτο ἐκλείπει
random ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός
random ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα
random ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ
random ἔλεος κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα
random πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε
random πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν
random ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας
random φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας
random ὡς ῥομφαία δίστομος πᾶσα ἀνομία
random στέφανος γερόντων πολυπειρία
random ὡς μέγας ὁ εὑρὼν σοφίαν
random σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος
random ὁ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται
random ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται
random ἄφες ἀδίκημα τῷ πλησίον σου
random μνήσθητι ἐντολῶν καὶ μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον
random μνήσθητι ἐντολῶν
random μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον
random οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας
random μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου
random πολλοὺς ἀπώλεσεν ἡ λύπη καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ
random πολλοὺς ἀπώλεσεν ἡ λύπη
random πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή
random ἐκ γῆς ἐκτίσθη αδαμ
random ἀνὴρ πεπλανημένος ἔγνω πολλά
random οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν
random προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθεν
random οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριε
random κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα
random ἰατρῷ δὸς τόπον καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος
random ἕκαστος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεται
random εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις
random εὐλογήσατε κύριον
random πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γῆν ἀναστρέφει
random ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ
random πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται
random πάντα ὅσα ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀπελεύσεται
random ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ
random ἥλιος φωτίζων κατὰ πᾶν ἐπέβλεψεν
random αὐτὸς ὁ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
random πάντα ἐποίησεν ὁ κύριος
random ὁ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
random ἐξομολογήσομαί σοι κύριε βασιλεῦ
random ἐξομολογήσομαί σοι κύριε
random αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου
random αἰνέσω σε θεὸν
random ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε
random ἐξομολογήσομαί σοι
random δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ
random δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν
random χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ
random χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς
random καλὸς ὁ νόμος
random Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
random εἷς θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων
random Ἀδὰμ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα
random Ἀδὰμ πρῶτος ἐπλάσθη
random μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον
random ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
random ἐφανερώθη ἐν σαρκί
random ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
random ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
random ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ
random ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
random πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν
random γύμναζε σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
random ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων
random ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι
random παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε
random μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος
random βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις
random ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
random τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα
random ῥίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία
random δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν
random δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην,
random δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν
random ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως
random ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς
random κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἔργων καὶ ἀνεβόησαν
random κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ
random κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἀνεβόησαν
random ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν ἔργων
random ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν
random ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν
random ὁ βάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο
random ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων Μωυσῆ, Μωυσῆ
random ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ βάτου
random ἐγώ εἰμι ὁ ὤν
random ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς
random τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον
random ἀναβιβάσω ὑμᾶς εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
random πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου
random ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου
random συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι
random ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς
random ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας
random λυτρώσομαι ὑμᾶς
random γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
random ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
random οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν κυρίου
random τοῦ κυρίου ἡ γῆ
random στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ
random στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν
random κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε
random κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν
random ἄισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται
random ἄισωμεν τῷ κυρίῳ
random βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν
random βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι
random οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν
random οὗτός μου θεός
random οὗτός θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν
random οὗτός θεὸς τοῦ πατρός μου
random τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε;
random ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον
random γνώσεσθε ὅτι κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
random κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
random ὄψεσθε τὴν δόξαν κυρίου
random ὁ κύριος ἔδωκεν ὑμῖν τὴν ἡμέραν ταύτην τὰ σάββατα
random ἐσαββάτισεν ὁ λαὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ
random εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων
random ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων
random ἀνέλαβον ὑμᾶς ὡσεὶ ἐπὶ πτερύγων ἀετῶν
random ἀνέλαβον ὑμᾶς
random προσηγαγόμην ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν
random ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν
random ἔσεσθέ μοι λαὸς
random ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον
random ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα
random ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι ἔθνος ἅγιον
random πάντα, ὅσα εἶπεν ὁ θεός, ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα
random Μωϋσῆς ἐλάλει, ὁ δὲ θεὸς ἀπεκρίνατο αὐτῷ φωνῇ
random ἐκάλεσεν κύριος Μωυσῆν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους
random ἐκάλεσεν κύριος Μωυσῆν
random ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου
random ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
random ἐξήγαγόν σε ἐξ οἴκου δουλείας
random ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου
random οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ
random οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι
random οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ
random μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν
random ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν
random εὐλόγησεν κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν
random εὐλόγησεν κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην
random τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα
random οὐ κλέψεις
random οὐ φονεύσεις
random οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ
random οὐ ψευδομαρτυρήσεις
random ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος
random ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις
random ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου
random τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις
random ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
random ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν
random φυλάξεσθε τὰ σάββατα, ὅτι ἅγιον τοῦτό ἐστιν κυρίου ὑμῖν
random φυλάξεσθε τὰ σάββατα
random εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
random ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ
random ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν
random εὕρηκας χάριν ἐνώπιόν μου
random ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
random ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ
random οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
random οὐ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται
random κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων
random κύριος ὁ θεὸς μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς
random κύριος ὁ θεὸς μακρόθυμος καὶ πολυέλεος
random κύριος ὁ θεὸς μακρόθυμος
random κύριος ὁ θεὸς ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας
random κύριος ὁ θεὸς ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας
random κύριος ὁ θεὸς ἀφαιρῶν ἀνομίας
random συμπορευθήτω ὁ κύριός μου μεθ’ ἡμῶν
random ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν
random ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
random ἐσόμεθα σοί
random ἰδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην
random πρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι
random ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν
random ἀγαπήσατε δικαιοσύνην
random φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι
random φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου
random φιλάνθρωπον πνεῦμα σοφία
random πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκεν τὴν οἰκουμένην
random ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων
random ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν
random δικαιοσύνη ἀθάνατός ἐστιν
random ὁ θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ
random ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης
random ὁ θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ
random οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν
random οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ
random χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ
random σοφίαν καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος
random ἀδιάπτωτος ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεως
random δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν, καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν
random δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν
random ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν
random ἀκούσατε, βασιλεῖς, καὶ σύνετε
random ἀκούσατε, βασιλεῖς
random μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντων
random μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν
random οἱ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται
random λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία
random τύραννοι λαῶν, τιμήσατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε
random τύραννοι λαῶν, τιμήσατε σοφίαν
random τιμήσατε σοφίαν
random ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ
random μία πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον ἔξοδός τε ἴση
random εὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι
random ἦλθέν μοι πνεῦμα σοφίας
random ἡ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφία
random πάσης κινήσεως κινητικώτερον σοφία
random σοφίας οὐ κατισχύει κακία
random ἀθανασία ἐστὶν ἐν συγγενείᾳ σοφίας
random τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον
random δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν
random τίς ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ;
random τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ κύριος;
random τὰ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν;
random τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν
random σοφία τοὺς θεραπεύοντας αὐτὴν ἐκ πόνων ἐρρύσατο
random πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας
random πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ διέταξας
random πάντα μέτρῳ διέταξας
random ἐλεεῖς πάντας, ὅτι πάντα δύνασαι
random ἐλεεῖς πάντας
random παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν
random ἀγαπᾷς τὰ ὄντα πάντα
random τὸ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσιν
random δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον
random καλὰ τὰ βλεπόμενα
random σὺ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις
random σὺ κατάγεις εἰς πύλας ᾅδου καὶ ἀνάγεις
random τὴν σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐστιν
random ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου
random ἕτοιμον ἄρτον ἀπ’ οὐρανοῦ παρέσχες
random δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ’ εὐχαριστίαν σου
random τοῖς ὁσίοις σου μέγιστον ἦν φῶς
random κατὰ πάντα, κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαόν σου
random κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαόν σου
random ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης
random γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν
random γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται
random τίς περισσεία τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ
random ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει
random ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος
random πάντες οἱ χείμαρροι πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν
random οὐκ ἐμπλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν
random οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως
random οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον
random τί τὸ γεγονός, αὐτὸ τὸ γενησόμενον
random τί τὸ πεποιημένον, αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον
random ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος
random ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης
random οὐκ ἔστιν περισσεία ὑπὸ τὸν ἥλιον
random τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλῇ αὐτοῦ
random ὁ ἄφρων ἐν σκότει πορεύεται
random τοῖς πᾶσιν χρόνος
random καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν
random καιρὸς τοῦ τεκεῖν καὶ καιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν
random καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι πεφυτευμένον
random καιρὸς τοῦ ἀποκτεῖναι καὶ καιρὸς τοῦ ἰάσασθαι
random καιρὸς τοῦ καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι
random καιρὸς τοῦ κλαῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ γελάσαι
random καιρὸς τοῦ κόψασθαι καὶ καιρὸς τοῦ ὀρχήσασθαι
random καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίθους καὶ καιρὸς τοῦ συναγαγεῖν λίθους
random καιρὸς τοῦ ζητῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἀπολέσαι
random καιρὸς τοῦ φυλάξαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκβαλεῖν
random καιρὸς τοῦ ῥῆξαι καὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι
random καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν
random καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ μισῆσαι
random καιρὸς πολέμου καὶ καιρὸς εἰρήνης
random τίς περισσεία τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχθεῖ;
random ὅσα ἐποίησεν ὁ θεός, αὐτὰ ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα
random τὰ πάντα πορεύεται εἰς τόπον ἕνα
random τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοός
random τὰ πάντα ἐπιστρέφει εἰς τὸν χοῦν
random ἀγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου
random γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου, εἰ ὀλίγον καὶ εἰ πολὺ φάγεται
random γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου
random ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυμνός
random πᾶς μόχθος τοῦ ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐτοῦ
random σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόσωπον αὐτοῦ
random παντὶ πράγματι ἔστιν καιρὸς καὶ κρίσις
random συνάντημα ἓν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ
random συνάντημα ἓν τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ
random συνάντημα ἓν τῷ καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ
random ὡς ὁ ἀγαθός, ὧς ὁ ἁμαρτάνων
random συνάντημα ἓν τοῖς πᾶσιν
random ὁ κύων ὁ ζῶν, αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα τὸν νεκρόν
random οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται
random φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου
random πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου
random οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾅδῃ
random οὐκ ἔστιν ποίημα ἐν ᾅδῃ
random οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς ἐν ᾅδῃ
random οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις ἐν ᾅδῃ
random καιρὸς καὶ ἀπάντημα συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς
random οὐ τοῖς κούφοις ὁ δρόμος καὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς ὁ πόλεμος
random οὐ τοῖς κούφοις ὁ δρόμος
random οὐ τοῖς δυνατοῖς ὁ πόλεμος
random οὐ τοῖς σοφοῖς ἄρτος
random οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος
random οὐ τοῖς σοφοῖς ἄρτος καί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος
random οὐκ ἔγνω ὁ ἄνθρωπος τὸν καιρὸν αὐτοῦ
random ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν
random σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη
random ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ σκεύη πολέμου
random ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν
random ὁ ὀρύσσων βόθρον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται
random λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις
random εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον, καὶ οἶνος εὐφραίνει ζῶντας
random εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον
random οἶνος εὐφραίνει ζῶντας
random ἀπόστειλον τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος
random οὗ πεσεῖται τὸ ξύλον, ἐκεῖ ἔσται
random οὐκ ἔστιν γινώσκων τίς ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος
random τίς ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος;
random γλυκὺ τὸ φῶς
random ἀγαθὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ βλέπειν τὸν ἥλιον
random εὐφραίνου, νεανίσκε, ἐν νεότητί σου
random εὐφραίνου, νεανίσκε
random ἀγαθυνάτω σε ἡ καρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου
random περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου καὶ ἐν ὁράσει ὀφθαλμῶν σου
random περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου καὶ ἐν ὁράσει ὀφθαλμῶν σου
random περιπάτει ἐν ὁράσει ὀφθαλμῶν σου
random ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ καρδίας σου
random παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκός σου
random υἱέ μου, φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά
random μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός
random τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε
random τὸν θεὸν φοβοῦ
random ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος
random ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
random πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο
random ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν
random ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
random τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει
random ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
random ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν
random τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον
random ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
random ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι
random ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
random ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ
random ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη
random ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο
random θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε
random ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
random εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου
random ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ
random ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
random οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
random κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
random κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα
random οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
random τί ζητεῖτε;
random ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε
random εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
random ἀκολούθει μοι
random ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
random πόθεν με γινώσκεις;
random Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
random Ῥαββί, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
random Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
random μείζω τούτων ὄψῃ
random οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου
random ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ
random ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
random μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου
random πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
random Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
random Ῥαββί, ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
random οὐδεὶς δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς
random οὐδεὶς δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
random πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;
random τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν
random τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
random δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
random ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
random Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ
random τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν
random τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον
random ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς
random πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
random ὁ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
random ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
random ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ
random ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ
random ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν
random ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
random ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν
random ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
random ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random δός μοι πεῖν
random κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
random τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
random πόθεν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
random πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν
random κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ
random κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ
random ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
random πνεῦμα ὁ θεός
random Μεσσίας ἔρχεται
random Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος Χριστός
random ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι
random δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα
random μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;
random Ῥαββί, φάγε
random ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατ
random ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
random ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων
random εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα
random οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου
random οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου
random προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
random ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον
random ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε
random πορεύου: ὁ υἱός σου ζῇ
random ὁ υἱός σου ζῇ
random θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;
random ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
random ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
random ἴδε ὑγιὴς γέγονας
random μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται
random μηκέτι ἁμάρτανε
random Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
random ὁ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν
random ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ
random ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς
random ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ
random ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα
random ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random ὁ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα
random ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν
random οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
random ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ
random ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
random πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ
random οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν
random ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων
random τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα
random δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
random ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου
random συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται
random συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα
random οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον
random οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
random ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε
random τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
random ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
random ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν
random ὁ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
random κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
random ὁ ἐρχόμενος πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ
random ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε
random τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
random καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
random οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;
random μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
random ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ
random πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ
random πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς ἔρχεται πρὸς ἐμέ
random ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
random οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον
random οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα
random οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς
random ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν
random ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα
random ὁ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν
random ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
random ὁ ἄρτος ἡ σάρξ μού ἐστιν
random πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;
random ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random ὁ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
random ἡ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις
random τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
random ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ
random ὁ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ
random ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ
random ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι' ἐμέ
random ἐκεῖνος ζήσει δι' ἐμέ
random οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
random οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος
random ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα
random τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν
random τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν
random ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν
random τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν
random ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
random σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
random φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ
random ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν
random ὁ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος
random ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;
random ἀγαθός ἐστιν
random ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με
random ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ
random μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε
random μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν
random οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
random πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
random ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑῶν εἰμι
random ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με
random ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με
random ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
random ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω
random ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με
random ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
random οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
random οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
random ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον
random γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;
random ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου
random ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ
random ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς
random ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου
random οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω
random ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω
random ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε
random ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
random ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
random ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν
random ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου;
random εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε
random ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
random ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί
random ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ
random ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
random σὺ τίς εἶ;
random ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν
random ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν
random καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ
random ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν
random ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν: οὐκ ἀφῆκέν με μόνον
random ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
random ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
random ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε
random γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν
random ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
random ἐλεύθεροι γενήσεσθε
random πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας
random ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα
random ὁ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα
random ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
random ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
random ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν
random εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ
random ἐγὼ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω
random ἐγὼ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
random ἐγὼ ἐκ τοῦ θεοῦ ἥκω
random ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
random διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
random τὴν ἀλήθειαν λέγω
random ἐγὼ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι
random ἐγὼ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι
random εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;
random ἀλήθειαν λέγω
random διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;
random ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει
random ἐγὼ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου
random ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ
random ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου
random ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με
random τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ
random ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου
random φῶς εἰμι τοῦ κόσμου
random ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω
random τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω
random τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς;
random πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς;
random τί ἐποίησέν σοι;
random σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
random πιστεύω, κύριε
random τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
random τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά
random τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα
random ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ
random τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ
random τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
random οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
random οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν
random ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων
random ἐγώ εἰμι ἡ θύρα
random ἐγώ εἰμι ἡ θύρα: δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
random δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
random ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν
random ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν
random ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
random ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων
random γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά
random γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα
random γινώσκει με ὁ πατὴρ
random τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων
random γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν
random ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν
random ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου
random εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ
random εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε
random τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
random τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά
random τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν
random ὁ πατήρ μου ὃ πάντων μεῖζόν ἐστιν
random ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
random πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός
random πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν
random οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή
random θεοί ἐστε
random υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι
random τοῖς ἔργοις πιστεύετε
random ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί
random ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ
random κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
random ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τὸν Λάζαρον
random ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς
random ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει
random ἐὰν τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει
random Λάζαρος ἀπέθανεν
random ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός
random ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή
random ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
random πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
random πιστεύεις τοῦτο;
random ναί, κύριε: ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς
random ναί, κύριε
random σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
random σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος
random ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε
random ὁ διδάσκαλος πάρεστιν
random ὁ διδάσκαλος φωνεῖ σε
random κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε
random ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς
random ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
random ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
random ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν
random πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου
random πάτερ, εὐχαριστῶ σοι
random Λάζαρε, δεῦρο ἔξω
random οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
random πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν
random ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
random τοὺς πτωχοὺς πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
random ἐμὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
random ὡσαννά: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου
random μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών
random ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται
random ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
random θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν
random ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
random ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
random ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν
random ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω
random ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ
random νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται
random διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην
random σῶσόν με
random πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα
random ἦλθεν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
random νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου
random πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
random ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα
random δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
random τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
random ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν
random περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε
random περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ
random ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
random ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς
random πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
random ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με
random ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα
random οὐκ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον
random οὐκ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον
random ἦλθον ἵνα σώσω τὸν κόσμον
random ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
random ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν
random ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
random ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
random εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
random ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει
random ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν
random πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει
random κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;
random ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
random γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;
random ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε
random καλῶς λέγετε
random ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος
random ὑπόδειγμα ἔδωκα ὑμῖν
random ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
random νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
random νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
random τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι
random ζητήσετέ με
random ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν
random ἠγάπησα ὑμᾶς
random καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε
random κύριε, ποῦ ὑπάγεις;
random τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
random τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;
random οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς
random μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία
random πιστεύετε εἰς τὸν θεόν
random εἰς ἐμὲ πιστεύετε
random πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε
random ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν
random πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν
random ὅπου ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν
random κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις
random πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;
random ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή
random ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
random ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς
random οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ
random ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν
random διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
random ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει
random ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι
random ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω
random ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω
random ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε
random τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε
random κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
random ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
random οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς
random ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
random ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ
random ὑμεῖς θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε
random ὑμεῖς θεωρεῖτέ με
random ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε
random γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου
random γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ
random ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
random ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου
random ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ
random ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με
random ὁ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου
random ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει
random τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὑμᾶς διδάξει πάντα
random εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν
random εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν
random οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν
random μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία
random ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν
random οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν
random ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν
random ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή
random ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν
random ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν
random μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν
random ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα
random χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
random ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν
random αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν
random καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα
random ἐγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα
random ἠγάπησέν με ὁ πατήρ
random μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
random ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου
random μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου
random ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα
random ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
random ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε
random ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
random οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους
random ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος
random ὑμᾶς εἴρηκα φίλους
random πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν
random οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς
random ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
random μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
random ὑμεῖς μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε
random ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε
random ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν
random ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν
random πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
random πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω
random οὐκέτι θεωρεῖτέ με
random ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
random τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ
random τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς
random πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
random μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
random μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με
random πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με
random ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
random νῦν μὲν λύπην ἔχετε
random πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία
random χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία
random πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς
random τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν
random ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν
random ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν
random ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω
random οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω
random παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
random ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε
random αὐτὸς ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς
random αὐτὸς ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ εφιλήκατε
random πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
random ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
random ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς
random ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον
random ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον
random πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα
random ἀφίημι τὸν κόσμον
random πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα
random ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς
random ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
random οἶδας πάντα
random πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
random ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
random ἄρτι πιστεύετε;
random ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστιν
random οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστιν
random οὐκ εἰμὶ μόνος
random ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε
random ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε
random ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον
random πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
random δόξασόν σου τὸν υἱόν
random δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ
random ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς
random καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ
random ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις
random τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
random καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά
random καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν
random οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ
random ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
random οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
random νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι
random ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου
random ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ
random ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
random σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί
random ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν
random ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
random πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
random ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
random πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων
random ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων
random εἰ ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν
random ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ
random ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
random ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
random τί ἐστιν ἀλήθεια;
random ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
random ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν
random ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος
random ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
random ὃ γέγραφα, γέγραφα
random ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
random γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου
random ἴδε ἡ μήτηρ σου
random διψῶ
random τετέλεσται
random κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
random ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ
random δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
random Μαρία εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα
random θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
random γύναι, τί κλαίεις;
random ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
random γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς;
random λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μαριάμ
random μή μου ἅπτου
random ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν
random ἀναβαίνω πρὸς θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν
random ἑώρακα τὸν κύριον
random εἰρήνη ὑμῖν
random ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς
random ἐχάρησαν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον
random ἐχάρησαν οἱ μαθηταὶ
random καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς
random ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ
random ἐγὼ πέμπω ὑμᾶς
random λάβετε πνεῦμα ἅγιον
random ἑωράκαμεν τὸν κύριον
random φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου
random ἴδε τὰς χεῖράς μου
random μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
random μὴ γίνου ἄπιστος
random ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου
random ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας;
random μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες
random ὁ κύριός ἐστιν
random ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς
random λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς
random ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;
random ἀγαπᾷς με;
random ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
random σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
random φιλῶ σε
random ποίμαινε τὰ πρόβατά μου
random φιλεῖς με;
random κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε
random πάντα σὺ οἶδας
random σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε
random βόσκε τὰ ἀρνία μου
random βόσκε τὰ πρόβατά μου

Matthew, Mark, Luke, Romans, Proverbs, Sirach, 1 Timothy, Exodus, Wisdom, Ecclesiastes, John