01/01/year μηδὲ χελιδόνας ἐν οἰκίᾳ δέχεσθαι (Tosi 8).
01/02/year φιλήκοον εἶναι μᾶλλον ἢ πολύλαλον (Tosi 18).
01/03/year φησὶν σιωπῶν (Tosi 20).
01/04/year εἰπὼν ἃ θέλεις, ἀντάκουε ἃ μὴ θέλεις (Tosi 35).
01/05/year τὸν ἤττω λόγον κρείττω ποιεῖν (Tosi 52).
01/06/year οὔτε γῆς οὔτε οὐρανοῦ ἄπτεται (Tosi 60).
01/07/year δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν (Tosi 68).
01/08/year ὁ μὲν λόγος θαυμαστός, ὁ δὲ λέγων ἄπιστος (Tosi 69).
01/09/year ὀνείρατά μοι λέγεις (Tosi 74).
01/10/year ἄ̓́κουε τἀπὸ καρδίας (Tosi 76).
01/11/year ὁ δὲ ψευδὴς λόγος γίνεται παρὰ τὸ πρῶτον ψεῦδος (Tosi 80).
01/12/year ξύλον ἀγκύλον ̣ οὐδεποτ' ὀρθόν (Tosi 110).
01/13/year κακοῦ κόρακος κακὸν ᾠόν (Tosi 114).
01/14/year ἐκ τοῦ κρασπέδου τὸ πᾶν ὕφασμα (Tosi 115).
01/15/year ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκω (Tosi 117).
01/16/year πολλὰ τὰ δεινά, κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει (Tosi 123).
01/17/year αὐλὸν σάλπιγγι συγκρίνεις (Tosi 124).
01/18/year οὔποθ' ὕδωρ καὶ πῦρ συμμείξεται (Tosi 125).
01/19/year πρίν κεν λύκος οἶν ὑμεναιοῖ (Tosi 126).
01/20/year οὐκ ἐπαινεθείης οὐδ' ἐν περιδείπνῳ (Tosi 130).
01/21/year παρ' ἧς τὸν ἄρτον ἡ κύων οὐ λαμβάνει (Tosi 131).
01/22/year ἄξιος τριχός (Tosi 134).
01/23/year πηλὸς οὗτος (Tosi 137).
01/24/year πῖθ' ἑλλέβορον (Tosi 144).
01/25/year κακὸν ἄγγος οὐ κλᾶται (Tosi 154).
01/26/year ἄκρῳ ἅψασθαι τῷ δακτύλῳ (Tosi 156).
01/27/year οἷον ὁ τρόπος, τοιοῦτος ὁ λόγος (Tosi 158).
01/28/year λαγὼν κατὰ πόδας χρὴ διώκειν (Tosi 162).
01/29/year ἀνὴρ ἀτεχνὴς τοῖς πᾶσίν ἐστι δοῦλος (Tosi 163).
01/30/year τὸ τεχνίον πᾶσα γαῖα τρέφει (Tosi 164).
01/31/year μισῶ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός (Tosi 167).
02/01/year μάντις δ' ἄριστος ὅστις εἰκάζει καλῶς (Tosi 170).
02/02/year τέτιγγος εὐφωνότερος (Tosi 172).
02/03/year δός μοι ποῦ στῶ καὶ κινῶ τὴν γήν (Tosi 180).
02/04/year εὕρηκα (Tosi 181).
02/05/year κτῆμα ἐς ἀεί (Tosi 182).
02/06/year ὕστερον πρότερον (Tosi 185).
02/07/year πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί (Tosi 201).
02/08/year ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι (Tosi 215).
02/09/year πολλάκι γνώμην ἐξαπατῶσ' ἰδέαι (Tosi 217).
02/10/year εἵματ' ἀνήρ (Tosi 221).
02/11/year κροκοδείλου δάκρυα (Tosi 224).
02/12/year πρὸς σῆμα μητρυιᾶς κλαίειν (Tosi 225).
02/13/year ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐξιεῖς (Tosi 232).
02/14/year βορβόρῳ ὕδωρ λαμπρὸν μιαίνων, οὔποθ' εὑρήσεις ποτόν (Tosi 238).
02/15/year ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ (Tosi 239).
02/16/year ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα (Tosi 244).
02/17/year προφάσεως δεῖται μόνον ἡ πονηρία (Tosi 247).
02/18/year ἄγουσιν ἑορτὴν οἱ κλέπται (Tosi 254).
02/19/year καὶ δρῦς μαινὰς ἐγένετο (Tosi 260).
02/20/year ἄλλοι κάμον, ἄλλοι ὤναντο (Tosi 264).
02/21/year ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη (Tosi 266).
02/22/year ἀλοπεκίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα (Tosi 272).
02/23/year ἔγνω δὲ φώρ τε φῶρα καὶ λύκος λύκον (Tosi 273).
02/24/year εἰς πάγας ὁ λύκος (Tosi 275).
02/25/year φιλεῖν μὲν προδοσίαν, προδότην δὲ μισεῖν (Tosi 279).
02/26/year ἡ γλῶσσ' ὀμώμοχ' ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος (Tosi 281).
02/27/year ψυχρὸν ἐν κόλπῳ ποικίλον εἶχες ὄφιν (Tosi 282).
02/28/year Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται (Tosi 287).
02/29/year κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους (Tosi 293).
03/01/year τὸν πρὸς χάριν λόγον μελιτίνην ἀγχόνην εἶναι (Tosi 294).
03/02/year πάντ' ἐκκαλύπτων ὁ χρόνος εἰς τὸ φῶς ἄγει (Tosi 296).
03/03/year ψευδόμενος οὐδεὶς λανθάνει πολὺν χρόνον (Tosi 298).
03/04/year τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάζων (Tosi 301).
03/05/year ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ (Tosi 302).
03/06/year τὸ σιγᾶν τὴν ἀλήθειαν χρυσόν ἐστι θάπτειν (Tosi 303).
03/07/year ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι μάρτυρες (Tosi 309)
03/08/year ἐπίσταται δ' οὐδ' ἄλφα συλλαβὴν γνῶναι (Tosi 318).
03/09/year ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει (Tosi 320).
03/10/year μηδὲ τοῦ τῆς πόλεως ὕδατος ἤδη γευσάμενος (Tosi 323).
03/11/year πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω (Tosi 328).
03/12/year νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά (Tosi 332).
03/13/year οὐδεὶς οἶδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις ἄρ' ὄρνις (Tosi 335).
03/14/year γνῶθι σεαυτόν (Tosi 347).
03/15/year ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται (Tosi 363).
03/16/year οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὀρθὰ βαδίζειν (Tosi 376).
03/17/year ἀεί τι καινὸν ἡμέρα παιδεύεται (Tosi 377).
03/18/year γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος (Tosi 385).
03/19/year βλέπων πεπαίδευμ' εἰς τὰ τῶν ἄλλων κακά (Tosi 391).
03/20/year ἀνέμων στάσεις γινώσκουσιν οἱ ἐγχώριοι (Tosi 392).
03/21/year πῆρά τοι μαθήσις ἀρχά (Tosi 394).
03/22/year ἀλλ' οὐκ αὖθις ἀλώπηξ (Tosi 397).
03/23/year νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γίνεται διδάσκαλος (Tosi 398).
03/24/year πολλάκι καὶ μωρὸς ἀνὴρ μάλα καίριον εἶπεν (Tosi 406).
03/25/year ἡ δὲ μωρία μάλιστ' ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ (Tosi 407).
03/26/year ἀνόητος νεοττὸς ἑκὼν δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ νοσσιάν (Tosi 408).
03/27/year τῆς ῥινὸς ἕλκεσθαι ὑπὸ πάντων (Tosi 419).
03/28/year χρύσεα χαλκείων (Tosi 427).
03/29/year πρὸς κέντρα λακτίζειν (Tosi 432).
03/30/year ἀνέμῳ διαλέγῃ (Tosi 434).
03/31/year ἅμαξα τὸν βοῦν ἕλκει (Tosi 435).
04/01/year ἀλώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει (Tosi 436).
04/02/year ἐξ ἄμμου σχοινίον πλέκει (Tosi 439).
04/03/year ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαί (Tosi 440).
04/04/year κοσκίνῳ ὕδωρ ἀντλεῖς (Tosi 441).
04/05/year πέτρας σπείρειν (Tosi 442).
04/06/year Αἰθίοπα σμήχεις (Tosi 443).
04/07/year τίς γὰρ κατόπτρῳ καὶ τυφλῷ κοινωνία; (Tosi 450).
04/08/year πρότερον χελώνη παραδραμεῖται δασύποδα (Tosi 452).
04/09/year διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν (Tosi 453).
04/10/year δικτύῳ ἄνεμον θηρᾷς (Tosi 454).
04/11/year ἀκροθίνια πυγμαῖα κολοσσῷ ἐφαρμόζειν (Tosi 456).
04/12/year δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν αἰσχρὸν προσκρούειν λίθον (Tosi 458).
04/13/year ἀετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις (Tosi 467).
04/14/year δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις (Tosi 468).
04/15/year σίδηρον πλεῖν διδάσκεις (Tosi 471).
04/16/year ἄρκτου παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει (Tosi 473).
04/17/year παρὰ ποταμὸν φρέαρ ὀρύττει (Tosi 476).
04/18/year γλαῦκα εἰς Ἀθήνας (Tosi 477).
04/19/year ὄνῶ τις ἔλεγε μῦθον· ὁ δὲ τὰ ὦτα ἐκίνει (Tosi 481).
04/20/year ὄνος λύρας (Tosi 483).
04/21/year περὶ ὄνου σκιᾶς (Tosi 488).
04/22/year ὄνου πόκους ζητεῖς (Tosi 489).
04/23/year ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ' ὡς δυνάμεθα (Tosi 493).
04/24/year εἰ μὴ δύναιο βοῦν, ἔλαυνε ὄνον (Tosi 496).
04/25/year ἀνάγκᾳ δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται (Tosi 502).
04/26/year σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (Tosi 512).
04/27/year πάντα ῥεῖ (Tosi 529).
04/28/year οὐαὶ μύρμηκι πτεροῖς ἀρθέντι (Tosi 546).
04/29/year πᾶς γὰρ τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾷ (Tosi 551).
04/30/year νόμος καὶ χώρα (Tosi 559).
05/01/year ἀλλ' ἕπου χώρας τρόποις (Tosi 560).
05/02/year χαμαιλέοντος εὐμεταβολώτερος (Tosi 564).
05/03/year καιρὸς ψυχὴ πράγματος (Tosi 574).
05/04/year πολλῶν ὁ καιρὸς γίνεται παραίτιος (Tosi 579).
05/05/year παρὰ χωλὸν οἰκῶν κἄν ἐπισκάζειν μαθήσῃ (Tosi 584).
05/06/year τὸν ἕτερον πόδα ἐν τῇ σορῷ ἔχων (Tosi 602).
05/07/year μόνος θεῶν θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ (Tosi 603).
05/08/year ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί (Tosi 607).
05/09/year κύκνειον ᾆσμα (Tosi 619).
05/10/year ἧλιξ ἥλικα τέρπει (Tosi 626).
05/11/year ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων (Tosi 634).
05/12/year ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων (Tosi 638).
05/13/year γέρων ἀλώπηξ οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ (Tosi 640).
05/14/year μακρὸς αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει (Tosi 645).
05/15/year δὶς παῖδες οἱ γέροντες (Tosi 651).
05/16/year γῆρας λέοντος κρεῖσσον ἀκμαίων νεβρῶν (Tosi 653).
05/17/year γηρᾷ βοῦς, τὰ δ' ἔργα πολλὰ τῷ βοΐ (Tosi 654).
05/18/year ἵππου γῆρας (Tosi 660).
05/19/year γραῦς βακχεύει (Tosi 663).
05/20/year γέλως βάραθρον καὶ γέρουσι καὶ νέοις (Tosi 664).
05/21/year πρεσβύτερον σέβου (Tosi 665).
05/22/year ἐλέφαντος διαφέρεις οὐδέν (Tosi 678).
05/23/year σαρδάνιος γέλως (Tosi 682).
05/24/year ἢ μύρμηξ ἢ κάμηλος (Tosi 685).
05/25/year τί γὰρ δὴ δελφῖνι καὶ βοΐ φασι κοινὸν εἶναι; (Tosi 686).
05/26/year κηροῦ εὐπλαστότερος (Tosi 689).
05/27/year ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς (Tosi 692).
05/28/year κηρὸν τοῖς ὠσὶν ἐπαλείφεις (Tosi 703).
05/29/year προσκατέδει τοὺς δακτύλους (Tosi 715).
05/30/year ἀνδρὶ πεινῶντι κλέπτειν ἔστ' ἀναγκαίως ἐχον (Tosi 720).
05/31/year οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ᾄδει (Tosi 721).
06/01/year κακὸν ἀναγκαῖον τὸ πείθεσθαι γαστρί (Tosi 723).
06/02/year ὀρνίθων γάλα (Tosi 727).
06/03/year κάτοπτρον εἴδους χαλκός ἐστ', οἶνος δὲ νοῦ (Tosi 733).
06/04/year οἶνος ἄνωγε γέροντα καὶ οὐκ ἐθέλοντα χορεύειν (Tosi 740).
06/05/year ὕδωρ δὲ πίνων οὐδὲν ἂν τέκοις σοφόν (Tosi 741).
06/06/year οὐκ ἔσθ' ὑγιείας κρεῖττον οὐδὲν ἐν βίῳ (Tosi 742).
06/07/year Βελισαρίῳ ὀβολὸν δότε τῷ στρατηλάτῃ (Tosi 760).
06/08/year ἀφ' ἵππων ἐπ' ὄνους (Tosi 762).
06/09/year κύκλος τῶν ἀνθρωπηΐων πρηγμάτων (Tosi 776).
06/10/year ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ (Tosi 778).
06/11/year ἄνω κάτω πάντα (Tosi 781).
06/12/year κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ (Tosi 782).
06/13/year λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ (Tosi 784).
06/14/year πάταξον μέν, ἄκουσον δέ (Tosi 791).
06/15/year ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου (Tosi 798).
06/16/year ἀρχὴ δήπου παντὸς ἔργου χαλεπώτερόν ἐστι (Tosi 801).
06/17/year ἀρχὴ ἥμισυ παντός (Tosi 802).
06/18/year μὴ ἅμα ἀρχῇ πᾶν τέλος καταφαίνεσθαι (Tosi 813).
06/19/year ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ' ἄν ποτ' ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή (Tosi 823).
06/20/year ἔτος φέρει, οὐχὶ ἄρουρα (Tosi 837).
06/21/year εὐτυχῶν μὴ ἔσο ὑπερήφανος, ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ (Tosi 842).
06/22/year εὕδοντι κύρτος αἱρεῖ (Tosi 849).
06/23/year ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (Tosi 850).
06/24/year σοφοῦ ἀνδρὸς τὰς τύχας ὀρθῶς φέρειν (Tosi 852).
06/25/year ἂν πολλὰ βάλλῃς, ἄλλοτ' ἀλλοῖον βαλεῖς (Tosi 855).
06/26/year ἄελπτον οὐδέν· πάντα δ' ἐλπίζειν χρεών (Tosi 859).
06/27/year ἄνθρακες ἡμῖν ὁ θησαυρὸς πέφηνε (Tosi 871).
06/28/year πόλλ' ἐλπίδες ψεύδουσι καὶ λόγοι βροτούς (Tosi 872).
06/29/year λύκος ἔχανεν (Tosi 873).
06/30/year ἔχεται δ' ὥσπερ πολύπους πέτρας (Tosi 901).
07/01/year πάντα λίθον κίνει (Tosi 912).
07/02/year ἀλλ' ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὠ θεὸς συνάπτεται (Tosi 914).
07/03/year ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου (Tosi 920).
07/04/year πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον (Tosi 922).
07/05/year ἕως θερμὸς ὁ σίδηρος, τῷ ψυχρῷ στομωθήτω (Tosi 926).
07/06/year κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν (Tosi 935).
07/07/year ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά (Tosi 958).
07/08/year ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται (Tosi 965).
07/09/year ἔργαμασιν ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἁδειν χαλεπόν (Tosi 974).
07/10/year κύων ἐν προθύρῳ (Tosi 977).
07/11/year ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσῃ (Tosi 984).
07/12/year ἡ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ (Tosi 997).
07/13/year ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν (Tosi 999).
07/14/year ἄνδρὸς ὑπ' ἐσθλοῦ καὶ τυραννεῖσθαι καλόν (Tosi 1001).
07/15/year πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν (Tosi 1006).
07/16/year τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα πλείονες ἢ δυόμενον προσκυνοῦσιν (Tosi 1008).
07/17/year οὐδὲν οὕτω πιαίνει τὸν ἵππον ὡς βασιλέως ὀφθαλμός (Tosi 1014).
07/18/year ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ πολλοὶ βασιλέως (Tosi 1016).
07/19/year λάθε βιώσας (Tosi 1045).
07/20/year οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος (Tosi 1047).
07/21/year αἰσχύνη πόλεως πολίτου ἁμαρτία (Tosi 1055).
07/22/year εἷς ἀνήρ, οὐδεὶς ἀνήρ (Tosi 1057).
07/23/year τὴν ἀηδόνα ἐν οἰκίσκῳ μὴ ᾄδειν (Tosi 1067).
07/24/year τὰ μὲν δίκαι' ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν ἔχου (Tosi 1077).
07/25/year δίκαια λέγοντες πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσι (Tosi 1079).
07/26/year λύκος ἐν αἰτίᾳ γίνεται, κἂν φέρῃ κἂν μὴ φέρῃ (Tosi 1086).
07/27/year οἱ μεγάλοι κλέπται τὸν μικρὸν ἀπάγουσι (Tosi 1099).
07/28/year δίκην ὑφέξει κἂν ὄνος δάκῃ κύνα (Tosi 1105).
07/29/year ἄγραφος νόμος (Tosi 1108).
07/30/year νόμος ὁ πάντων βασιλεύς (Tosi 1109).
07/31/year ἀμφότεροι κλῶπες, καὶ ὁ δεξάμενος καὶ ὁ κλέψας (Tosi 1135).
08/01/year ξυρεῖ ἐν χρῷ (Tosi 1172).
08/02/year εἰς τὴν ἀμίδα ἀπουρεῖν (Tosi 1175).
08/03/year μία λόχμη οὐ τρέφει δύο ἐριθάκους (Tosi 1178).
08/04/year βάλλ' εἰς ὕδωρ (Tosi 1185).
08/05/year ἐς κόρακας (Tosi 1186).
08/06/year πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν (Tosi 1190).
08/07/year ὄψει δέ με περὶ Φιλίππους (Tosi 1195).
08/08/year γλυκὺ ἀπείροισι πόλεμος (Tosi 1213).
08/09/year πολλὰ καινὰ τοῦ πολέμου (Tosi 1216).
08/10/year ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι ἐφύλαττον (Tosi 1225).
08/11/year μὴ πρὸς λέοντα δορκὰς ἅψωμαι μάχης (Tosi 1226).
08/12/year εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης (Tosi 1234).
08/13/year ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς (Tosi 1235).
08/14/year αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων (Tosi 1236).
08/15/year ἕνα ἀλλὰ λέοντα (Tosi 1242).
08/16/year οἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ' ἀλώπεκες (Tosi 1243).
08/17/year ἀνὴρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται (Tosi 1247).
08/18/year κοῖλον τοῦ ποδὸς δεῖξαι (Tosi 1251).
08/19/year πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει (Tosi 1268).
08/20/year αἱ ἐμπεπλησμέναι γαστέρες τὰς πεινώσας ἀγνοοῦσιν (Tosi 1272).
08/21/year ἄκαιρος εὔνοι' οὐδὲν ἔχθρας διαφέρει (Tosi 1279).
08/22/year οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν (Tosi 1280).
08/23/year ὁ τιμῶν ἑαυτὸν τιμᾷ (Tosi 1301).
08/24/year τὸν φιλέοντα φιλεῖν (Tosi 1303).
08/25/year ζεῖ χύτρα, ζεῖ φιλία (Tosi 1309).
08/26/year οὐδεὶς φίλος ᾧ πολλοὶ φίλοι (Tosi 1319).
08/27/year κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ (Tosi 1325).
08/28/year φθείρουσιν ἤθη χρήσθ' ὁμιλίαι κακαί (Tosi 1328).
08/29/year ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ἐς τὸν ὁμοῖον (Tosi 1335).
08/30/year κολοιὸς ποτὶ κολοιόν (Tosi 1336).
08/31/year ἅμα δίδου καὶ λάμβανε (Tosi 1342).
09/01/year δῶρα θεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους βασιλῆας (Tosi 1353).
09/02/year μετὰ τὴν δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις (Tosi 1357).
09/03/year δόσις δ' ὀλίγη τε φίλη τε (Tosi 1359).
09/04/year αὐτόματοι δ' ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴενται (Tosi 1372).
09/05/year πῆμα κακὸς γείτων όσσόν τ' ἀγαθὸς μέγ' ὄνειαρ (Tosi 1374).
09/06/year ὀξύτερον οἱ γείτονες βλέπουσι τῶν ἀλωπέκων (Tosi 1375).
09/07/year κακὸν ἀναγκαῖον γυνή (Tosi 1377).
09/08/year θάλασσα καὶ πῦρ καὶ γυνὴ τρίτον κακόν (Tosi 1379).
09/09/year γυναικὶ μὴ πίστευε, μηδ' ἂν ἀποθάνῃ (Tosi 1381).
09/10/year γυναιξὶ πάσαις κόσμον ἡ σιγὴ φέρει (Tosi 1386).
09/11/year πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεθ' Ἥραν (Tosi 1389).
09/12/year ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται και τὴν αἰδῶ γυνή (Tosi 1391).
09/13/year λύχνου ἀρθέντος γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή (Tosi 1393).
09/14/year γένος οὐδὲν εἰς ἔρωτα (Tosi 1409).
09/15/year τὰς μὲν κόρας ἄνδρας εὑρεῖν δεῖ, τὰς δὲ γυναῖκας σῴζειν τοὺς ἔχοντας (Tosi 1436).
09/16/year κέρδος αἰσχύνης ἄμεινον· ἕλκε μοιχὸν εἰς μυχόν (Tosi 1437).
09/17/year δεινότερον οὐδὲν ἄλλο μητρυιᾶς κακόν (Tosi 1448).
09/18/year ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνῄσκει νέος (Tosi 1473).
09/19/year ἄγνωστος θεός (Tosi 1478).
09/20/year εὐχῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος θεός (Tosi 1481).
09/21/year κύριε, ἐλέησον (Tosi 1483).
09/22/year θεοῦ θέλοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις (Tosi 1492).
09/23/year ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται (Tosi 1493).
09/24/year ὀψὲ θεῶν ἀλέουσι μύλοι, ἀλέουσι δε' λεπτά (Tosi 1507).
09/25/year ἁνίπτοις χερσίν (Tosi 1542).
09/26/year ἀπὸ λεπτοῦ μίτου τὸ ζῆν ἠρτῆσθαι (Tosi 1551).
09/27/year ὁ Ταντάλου λίθος ὑπὲρ κεφαλῆς ταλαντεύεται (Tosi 1552).
09/28/year μεταξὺ τοῦ ἄκμονος καὶ τῆς σφύρας (Tosi 1556).
09/29/year ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω λεύσσει (Tosi 1572).
09/30/year πρὸς δύο οὐδ' ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι (Tosi 1574).
10/01/year τὰς ἁπάσας μὴ ῥᾴδιον εἶναι διαφεύγειν (Tosi 1575).
10/02/year κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει (Tosi 1580).
10/03/year ἐν νυκτὶ βουλή (Tosi 1585).
10/04/year χύτρα καὶ πέτρα οὐ συμφωνεῖ (Tosi 1588).
10/05/year μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ (Tosi 1589).
10/06/year νήπιος, ὃς πατέρα κτείνας παῖδας ἐγκαταλίποι (Tosi 1590).
10/07/year ὁ πτύσας εἰς μυρμηκιὰν οἰδεῖ τὰ χείλη (Tosi 1591).
10/08/year πόνος ὁ μὴ φοβῶν κράτιστος (Tosi 1601).
10/09/year κραδίη δὲ ῥινὸς ἄχρις ἀνέβαινε (Tosi 1605).
10/10/year τῶν κεράτων ἀμφοῖν καθέξεις τὸν βοῦν (Tosi 1610).
10/11/year ἐν γῇ πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτοῦντα πλεῖν (Tosi 1611).
10/12/year ἐπ' ἀμφότερα καθεύδεις τὰ ὦτα (Tosi 1614).
10/13/year ἐγὼ δὲ καὶ σὺ ταὐτὸν ἕλκομεν ζυγόν (Tosi 1623).
10/14/year γυμνὸς ὡς ἐκ μήτρας (Tosi 1624).
10/15/year αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν (Tosi 1627).
10/16/year μὴ κακοῖς ἰῶ κακά (Tosi 1628).
10/17/year ἔνθ' οὔτε μίμνειν ἄνεμος οὔτ' ἐκπλεῖν ἐᾷ (Tosi 1632).
10/18/year ἐν βορβόρῳ κεῖσθαι (Tosi 1634).
10/19/year ὅπου τις ἀλγεῖ, κεῖθι καὶ τὴν χεῖρ' ἔχει (Tosi 1656).
10/20/year οὐκ ἔστιν εὑρεῖν βίον ἄλυπον οὐδενός (Tosi 1659).
10/21/year τέτλαθι δή, κραδίη (Tosi 1666).
10/22/year πολλάκις τὰ παθήματα τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα γίνεται (Tosi 1690).
10/23/year μέγα βιβλίον μέγα κακόν (Tosi 1719).
10/24/year τὰ μικρὰ μεγάλα ποιεῖν (Tosi 1723).
10/25/year ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει (Tosi 1730).
10/26/year ἥδιστον ἄκουσμα ἔπαινος (Tosi 1740).
10/27/year πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ᾄδεις (Tosi 1749).
10/28/year χειρὶ δεῖν σπείρειν, ἀλλὰ μὴ ὅλῳ τῷ θυλάκῳ (Tosi 1762).
10/29/year πλέον ἥμισυ παντός (Tosi 1764).
10/30/year ἀκρότητες ἰσότητες (Tosi 1765).
10/31/year ὁ ἔχων πολὺ πέπερι τίθησι κἀν λαχάνοις (Tosi 1777).
11/01/year χρήματα, χρήματ' ἀνήρ (Tosi 1784).
11/02/year ἀργυραῖς λόγχαις μάχου, καὶ πάντων κρατήσεις (Tosi 1787).
11/03/year χρυσὸς δ' ἀνοίγει πάντα καὶ χαλκᾶς πύλας (Tosi 1788).
11/04/year χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη (Tosi 1789).
11/05/year οὐθεὶς ἐπλούτησεν ταχέως δίκαιος ὤν (Tosi 1805).
11/06/year πτωχοῦ πήρα οὐ πίμπλαται (Tosi 1808).
11/07/year τῶν γὰρ πενήτων εἰσὶν οἱ λόγοι κενοί (Tosi 1820).
11/08/year οὐδεὶς δυσώνης χρηστὸν ὀψωνεῖ κρέας (Tosi 1824).
11/09/year πενίας βαρύτερον οὐδέν ἐστι φορτίον (Tosi 1825).
11/10/year ἔρως θάλλει μὲν εὐπορῶν, ἀποθνῄσκει δ' ἀπορῶν (Tosi 1827).
11/11/year τῷ γὰρ πονοῦντι χὠ θεὸς συλλαμβάνει (Arthaber 23).
11/12/year πολλαῖσι πληγαῖς δρῦς στερὰ δαμάζεται (Arthaber 26).
11/13/year ἅ πάσχοντες ὑφ' ἐτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε. (Arthaber 37).
11/14/year δειλός τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον ποιεῖται (Arthaber 46).
11/15/year οὐδεὶς ἐραστὴς, ὃστις οὐκ αἰεὶ φιλεῖ (Arthaber 50).
11/16/year τῶν εὐτυχούντων πάντες εἰσὶ συγγενεῖς (Arthaber 52).
11/17/year οὐδεὶς δυστυχοῦντι σοι φίλος (Arthaber 56).
11/18/year ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἁγαθοὶ σαφέστατοι φίλοι (Arthaber 61).
11/19/year φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν (Arthaber 65).
11/20/year τυφλὸς ὁ Ἔρως (Arthaber 68).
11/21/year ὦ ἔρως, πῆμα ποθεινόν (Arthaber 70).
11/22/year χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ' ἀεί (Arthaber 71).
11/23/year ἕλκος ἔχω τὸν ἔρωτα (Arthaber 73).
11/24/year ὀργὴ φιλοῦντος μικρὸν ἰσχύει χρόνον (Arthaber 79).
11/25/year ὥσπερ αἱ ἐγχέλεις διὰ τῶν δακτύλων δραπετεύεις (Arthaber 85).
11/26/year χρόνος τὰ κρυπτὰ πάντα εἰς φάος ἄγει (Arthaber 91).
11/27/year ἀνέχου καὶ ἀπέχου (Arthaber 133).
11/28/year ἡ φιλοχρημοσύνη μήτηρ κακότητος ἁπάσης (Arthaber 134).
11/29/year τάχ' αὔριον ἔσσετ' ἄμεινον (Arthaber 142).
11/30/year ἀπὸ πώγωνος φιλόσοφοι (Arthaber 151).
12/01/year ὕβρις ὕβριν ἔτικτε καὶ ψόγος ψόγον (Arthaber 190).
12/02/year εὐ ἀγαθὸς εὐ ἀπατήλιος (Arthaber 191).
12/03/year σπόδον φεύγων εἰς πῦρ ἐμπέπτωκα (Arthaber 197).
12/04/year γόνυ κνήμης ἔγγιον (Arthaber 202).
12/05/year ἀκέφαλος μῦθος (Arthaber 225).
12/06/year ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται (Arthaber 245).
12/07/year δὶς κράμβη θάνατος (Arthaber 253).
12/08/year ἀφεὶς τὰ φανερὰ μὴ δίωκε τἀφανῆ (Arthaber 261).
12/09/year μηδὲν ὑπὲρ τό μέτρον (Arthaber 268).
12/10/year ἐν τοῖς τόποις τῶν τυφλῶν φλάμων βασιλεύει (Arthaber 271).
12/11/year οὐ γὰρ ἂν τυφλὸν ἡγεμόνα τοῦ χοροῦ ἐκτήσατο (Arthaber 273).
12/12/year καὶ τῷ τυφλῷ δῆλον (Arthaber 274).
12/13/year πόνου τοι χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ (Arthaber 284).
12/14/year οἶνος ἀνθρώποις δίοπτρον (Arthaber 304).
12/15/year κατὰ τὴν ἰδίαν φρόνησιν οὐδεὶς εὐτυχεῖ (Arthaber 316).
12/16/year μὴ πᾶσι πίστευε (Arthaber 331).
12/17/year μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται (Arthaber 336).
12/18/year ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ (Arthaber 345).
12/19/year παθήματα μαθήματα (Arthaber 349).
12/20/year ὠκεῖαι χάριτες γλυκερώτεραι (Arthaber 352).
12/21/year ἅμ' ἔπος, ἅμ' ἔργον (Arthaber 374).
12/22/year καθ' ὕδατος γράφειν (Arthaber 393).
12/23/year Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας (Arthaber 402).
12/24/year ἀλλ' οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ (Arthaber 403).
12/25/year δῶρον δ' ὅτι δῷ, ἐπαίνει (Arthaber 426).
12/26/year εἷς οἶκος οὐ δύναται τρέφειν τοὺς δύο κύνας (Arthaber 453).
12/27/year ἀνθρώπων εἶναι τὸ ἁμαρτάνειν (Arthaber 469).
12/28/year ἅπανθ' ὁ λιμὸς γλυκέα πλὴν αὑτοῦ ποιεῖ (Arthaber 481).
12/29/year πολλῶν ὁ λιμὸς γίγνεται διδάσκαλος (Arthaber 483).
12/30/year δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην (Arthaber 489).
12/31/year ἥν τις ἔμαζε μᾶζαν, ταύτην καὶ ἐσθιέτω (Arthaber 496).